ნ ი ჭ ი ე რ ი

da ai rogorc iqna gamovlindnen niWieris naxevarfinalistebi. sabednieroT guli aravize ar damwyda. Jiuris gadawyvetilebam, am gadacemis istoriaSi pirvelad gamaxara. erTaderTma rac cotaTi gamabraza, soso narimaniZis  nerviuli saxis yureba da misi cremlebi iyo. es suraTebi versad gamzadebuli ver viSove da amis gamo meTviTon gadauRe suraTebi maivideoze, amis gamo ki suraTebi uxarisxoa. axla ki dadga Jami ganvixiloT is aTi piveli konkursani, romelnic gamosvlas apireben orSabaTs.

es ki sosos naRvliani saxe saxaliso komentariT.

 

 

 

1. pirveli. dramis balRebi. didi ambiciiT da didive niWiT. maT daurekeT nomerze: 91001

 

2. meore. es kaci baxva wereTiania. erTaderTi rac ar momwons misgan esaa tipiuri ltolvilis frazebi amada am dros wamovedi soxumidan da ase Semdeg Tavis Secodeba. ise Tavisi saqmis ostati Cans. Mas daurekeT nomerze: 91002

 

3. mesame. am ori adamianis: Temos da anis, cekvas veraferi ver gauge da arc momwonan . daurekeT nomerze: 91003

 

4 meoTxe. xbos mkvleli daviT daviTiani kargi da Zlieri tipi sCans ara mgonia vinmem mas daurekoT mara aucilebeli da iyos: 91004

 

5. mexuTe. TaTia donaZe romelic cotaTi momewona., misi garegnobiT da ara niWiT. yvelaze metad mas ver gauge ra undoda niWierSi.  cnobili ase Tu ise iyo. arc Tayvanismcmelebis nakleboba eqneboda. Zaan niWieric ar aris. mokled daurekeT nomerze (piradi nomeri araa): 91005

 

6. meeqvse. natali vefxvaZe, misnairi tragikuli istoriis mqone pirovnebebi axla aseT situaciaSi ar unda iyvnen, rogorSic isa. dedasTan erTad is ukeTes momavals imsaxurebs. Imedia niWeri amaSi daexmareba. gTxovT daurekeT nomerze; 91006

 

7. meSvide. goreli “rokerebi” maT samwuxaroT ver mousmineT sakmarisad, rom saTanado Sefasebaa damewera. magram rac vnaxe roki ar yofila. maT daurekeT nomerze: 91007

 

8. merve. eseni arian hereli gogonebi. romelTa mimarT simarTle giTxraT kargad ganwyobili ar var. magram mainc daurekeT nomerze: 91008

 

9. mecxre. niciko yifiani. ukompleqso bavSvi, bodiSiT magram  mas niWiers veranairad ver uwodeb. daurekeT nomerze: 91009

 

10. meaTe. raRacnairistailis biWebi momewonnen. mTeli cxovreba vvocnebobdi aseTi tipis ileTebi mcodnoda. Tu am jgufis romelime wevri waikiTxavT damekontaqteT. daurekeT nomerze: 91010

 

gilocavT yvelas aRdgomis brwyinvale dResaswauls.

Posted on აპრილი 21, 2011, in საინტერესო(interesting). Bookmark the permalink. 3 Comments.

  1. ჩემი თემო და ანი..
    რა არის, ფფფ

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: