ისინი თქვენ ღიმილს მოგგვრიან (10)

katebi. es cxovelebi zogs uyvars zogs ara. Mmagram vinc ar unda naxos es suraTebi, damerwmuneT zizRs araviTar SemTxvevaSi ar gamoiwvevs.

ise ver gadavwyvite davdo Tu ara xolme aseTi tipis postebi, sadac sasacilo suraTebia gadaRebuli. radgan mgonia es xalxs ar ainteresebs. xolo Tu gainteresebT miTxariT da Sevecdebi xSir xSirad davdo xolme. ise aranairi fotoSopi araa gamoyenebuli am suraTebSi.

am postis Semdeg mosalodnelia niWierze postis dadeba. suraTebs ver vwer niWieris gverdZec araa, magram mainc gavakeTebs. glocavT xarebas mogvianebiT!!!!!!

see you soon

 

გამარჯობა

გამარჯობა

Posted on აპრილი 8, 2011, in კოლექცია (colection), სურათები (pictures), ცხოველები (animals). Bookmark the permalink. დატოვე კომენტარი.

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: