კიდევ ნიჭიერი (ოღონდ განსაკუთრებული)

niWieri

mokled am Temaze imdeni posti daido, rom aRarc vapirebdi am Temaze daweras . magram, cudad gamovidoda saqarTveloSi yvelaze gasarTob proeqtze yvelaze gasarTob blogs, rom ar daewera 🙂 sxvaTaSoris am Temaze dawerili postebis umravlesoba saukeTeso postebSi moxvda, amis imedi sul cotaTi maqvs.

niWieri rom pirvelad gamovida saqarTveloSi, misi gadacemebis Caweraze viyavi. wels wasvla gadavifiqre, radgan winaze magrad gavwvaldi, Sesvenebebi gamosvlebs Soris mgoni 20 wuTiani iyo. da Tan sxvaTaSoris, nanaxis mesamedic ar gamosula televiziiT. Magram wlevandeli niWieris pirveli sami seriis naxvis Semdeg magrad vixalise, yoveli orSabaTi misiT vcocxlob 🙂

Jiuri momewona. Rogorc Cans vano javaxiSvili ubralo klouni araa. masze STabeWdileba mkveTrad Semecvala, am proeqtis Semdeg, is Cems TvalSi ukve oficialuri klouni gaxda. niJaraZec ufro amaRlda da mgoni saqarTveloSi yvelaze kargi cnobili saxea, mgoni ki ara asea. Gგეგა ki rac iyo isev isaa.

axla ki SemogTavazebT Cems top niW aTeuls:

1. niWieris saintereso monawile iyo “adamiani kauCuki”. misi saxelia daviT pataraia. igi Zalian mcire zomis akvariumSi Cajda 1 wuTze nakleb droSi. Mokled saღოოოლ!

2.niWieris yvelaze patara saocreba iyo 8 wlis cancara bavSvi nica yifiani. Man Tavisi siTamamiT da hip-hopis SesrulebiT yvelas Seayvara Tavi.

3. niWieris saukeTesoze saukeTeso gamosvla jer jerobiT mgoni aris jguf “fantonimis” gamosvla es iyo matriculi panonima. marTalia es yvelaferi sruli kopirebaa iaponuri videosi romelic mec vnaxe. Magram mainc kargi iyo.

4. soso narimaniZe ase qvia saqarTveloSi yvelaze alal adamians. Man mgoni yvelas Seayvara Tavi. maT Soris mec. imedia raimes miaRwevs.

5. luka yrmazanaSvili mravalmxrivi patara biWia mas uamravi SesaZlebloba aqvs.

6. es aris jgufi akro staili. maT Seasrules yvelaze rTuli akrobatuli ileTebi niWieris “istoriaSi”.

7. giorgi baRnaSvili igive daki. Misi gamosvla Zalian STambewdavi iyo. Megona mxolod xmis imitacia SeeZlo, rogorc sCans Zalian niWieri axalgaZrdaa.

8 black balance არის შესანიშმავი ჯგუფი. ეს გამოსვლა საუკეთესო მეგონებოდა რომ არ მენახა ორიგინალი იუთუბზე აშკარად დაკოპირებულია და შემოკლებული “:(

9 მარიამ აკობია მოკლედ კარგად მღერის!!!!!!!!!

10 ამ კაცის სახელი და სურათი ძლივს ვიშოვე რა ესაა მღუნავი დავით დავითიანი (მგონი) 🙂

imedia mogewonaT Cemi posti. sul male ki iqneba socialuri mediis treningebis saboloo pasuxebi, rasac mTeli guliT veli. Aam proeqtma isedac daikava udidesi adgili Cems yoveldRiur erTferovnebaSi, risic didi madlobeli var: nana ioselianis, dodkas da sandro asaTianis. magram gamarjveba sul sxvaa. imedia Cemi Sroma nayofs gamoiRebs da treningebis SedegebSi Tbilisidan sameulSi mainc movxvdebi. xo kinaRam damaviwyda madloba rusTavi 2-s am SesaniSnavi proeqtebisTvis da SeniSvna rusTavi 2-s : daanebeT Tavi Sua qalaqis analogis Seqmnas mainc ar gamogivaT. 🙂

Posted on მარტი 22, 2011, in ცნობილი ადამიანები (famous people). Bookmark the permalink. 3 Comments.

 1. luka yarmazanashvili ra boloshi chagitenia, yvelaze kargi bavshvi eg iyo 😀
  ise ki, ki, momewona posti martla..
  warmatebas gisurveb socialuri mediis proeqtshi.
  mixaria rom dabrundi (blogze).
  da
  BODISHS gixdi LATINURI shriftistvis
  gadayvana damezara.. :D:D:D

  p.s: xedav, sasveni nishnebi arsad maklia?! 😀

 2. : ) შენი შეფასება ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან კარგ ბლოგერად მიგიჩნევ. მგონი მე და ჩემს მძხიმეებს არაფერი გვეშველება.

 3. ვააუ… გმადლობ :გაწითლება:
  ეშველება, ეშველება, უბრალოდ დრო სჭირდება, თუ როგორც არის :დ

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: