რჩევები ფეხმძიმეთათვის (FUN)

gamarjoba blogerebo da ara marto Tqven. am postze didi xani damWirda muSaoba radgan fotoSofSi am suraTebis damuSaveba Zalian gamiWirda, magram Tavi movabi da yvela suraTi davamuSave. es posti aris maTTvis vinc fexmZimea da sxvebisTvisac. Ees suraTebi me piradad Zalian sasaciloT meCveneba da Tqveni ki ar vici, mokled TqvenTviTon SeafaseT.. am postis mere ki iwyeba Zalian saxaliso ram yovel kvireulad daideba msoflios saukeTeso da sasacilo suraTebi. CineTi, rom ara am dReebSi ubednieresi viqnebodi. See you soon

 

 


 Posted on მარტი 13, 2011, in კოლექცია (colection). Bookmark the permalink. 2 Comments.

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: